ثبت نام دوره آموزشی تربیتی جوان مؤمن انقلابی سطح (۱)