شماره نوزدهم نشریه رصد رسید

در این شماره جنجالی نشریه به موضوع « روحانیت منهای اسلام» به قلم امیرحسین کلاته می پردازیم. هم چنین با توجه به فرارسیدن ایام

ادامه